Politika společnosti TECHSYS

Naše cíle a hodnoty:

Kvalita práce

Kvalitu naší práce chápeme jako přirozenou podmínku našeho úspěchu. Chceme, aby naši zákazníci věděli, že u našich produktů i služeb naleznou vždy jen tu nejvyšší možnou kvalitu. Toho chceme dosáhnout tím, že jejich požadavky na kvalitu nejen splníme, ale vysoko překročíme. Podobný přístup vyžadujeme i u našich dodavatelů a partnerů. Péče o kvalitu je trvalou a nedílnou součástí všech našich pracovních postupů. Pro její udržení i soustavné zlepšování využíváme moderní techniku a technologie. Také těžíme především z přístupu našich odborně zdatných zaměstnanců a jejich trvalé snahy o důmyslné, tvořivé a inovativní přístupy. Náš systém zajišťující kvalitu produkce neustále zlepšujeme. Nejen proto, abychom vždy a beze zbytku splnili příslušná certifikační kritéria, ale zejména proto, abychom si byli jisti, že i do budoucna bude naše společnost v této oblasti dosahovat těch nejlepších možných výsledků.

V oblasti kvality jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016

Ochrana životního prostředí

Jsme přesvědčeni, že péče o životní prostředí musí být trvale nedílnou součástí všeho, o co se snažíme. Víme, že snaha o zachování přirozeného životního prostředí je zárukou trvale udržitelného rozvoje, a proto je životní prostředí a jeho ochrana naší nejvyšší prioritou. Dbáme o to, aby toto přesvědčení bylo vlastní všem našim zaměstnancům při všech prováděných činnostech. Jsme připraveni naše aktivity v této oblasti dále rozšiřovat. Zavazujeme se dodržovat všechny související předpisy a beze zbytku splňovat všechny další požadavky, které jsou pro trvalou ochranu životního prostředí důležité. Provádíme všechna předepsaná školení zaměstnanců. Vždy a za všech okolností se snažíme o našem přístupu k ochraně životního prostředí hovořit jako o jedné z hodnot naší společnosti. Naší trvalou snahou je pečovat o životní prostředí a zajišťovat jeho maximální ochranu nejen na našich pracovištích, ale i při práci u našich zákazníků. Stejný přístup vyžadujeme i od našich dodavatelů a partnerů.

V oblasti ochrany životního prostředí jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 14001:2016

Bezpečnost práce

Klíčovou motivací pro náš systém bezpečnosti práce je starost o zdraví našich zaměstnanců. Bezpečnost práce a péči o ní také chápeme jako nezbytný předpoklad dalšího rozvoje naší společnosti. V oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany pokládáme za rozhodující prevenci. Z tohoto úhlu pohledu pokládáme za samozřejmé dodržování všech souvisejících předpisů a provádění příslušných činností. Systém bezpečnost práce nechápeme pouze jako záležitost naší společnosti. Jeho nedílnou součástí v této oblasti je i spolupráce s našimi zákazníky, dodavateli a partnery. Zajišťujeme bezpečnost a zdraví pracovníků, odstraňujeme nebezpečí, snižujeme rizika a dodržujeme zákonné normy. Projednáváme s pracovníky jejich požadavky a přihlížíme k jejich požadavkům.

V oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany jsme držiteli certifikátu ČSN ISO 45001:2018

Bezpečnost informací

Trvale zdokonalujeme postupy v oblasti managementu bezpečnosti informací (ISMS), které pokládáme za nedílnou součást dodávek spolehlivých a bezpečných produktů a služeb. V této oblasti se orientujeme jak na zajištění odpovídající dostupnosti a integrity dat, tak na zajištění jejich obsahu před případným odcizením, zničením, neoprávněnou modifikací nebo zneužitím. Opatření realizujeme komplexně, ve všech oblastech a na všech úrovních, počínaje fyzickým zabezpečením, odpovídajícím technickým, systémovým a programovým vybavením a konče organizací provozu. Požadavky na bezpečnost informací u zákazníků, kteří využívají naše produkty a služby, si vyžádaly schválení a důsledné dodržování metodiky bezpečného vývoje SW.

V oblasti managementu bezpečnosti informací jsme certifikováni dle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014

Transparentní a dohledatelná vlastnická struktura společnosti

Společnost má zaknihované akcie v Centrálním depozitáři cenných papírů. Tím jsou splněny požadavky na bezpečnou a transparentní evidenci akcií. Společnost tím mimo jiné splňuje podmínku pro účast na veřejných zakázkách.

V Praze dne 19. 2. 2021

RNDr. Zdeněk Ondříček
předseda představenstva
TECHSYS – HW a SW, a.s.

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena