Politika společnosti

Naše cíle a hodnoty:

  • být trvale žádaným obchodním partnerem, dodavatelem spolehlivých a bezpečných produktů, řešení a služeb,
  • stát se vyhledávaným zaměstnavatelem pro vysoce kvalifikované pracovníky,
  • plnit požadavky a očekávání našich zákazníků a využít pro to jak moderní technologie, tak poslední poznatky z oboru,
  • podporovat týmový duch našich zaměstnanců i jejich osobní iniciativu, podporovat a rozvíjet jejich odbornou způsobilost a kvalifikaci,
  • zajistit vždy nejvyšší kvalitu všech našich dodávek i služeb a trvale udržitelný rozvoj společnosti respektující péči o životní prostředí a bezpečnost práce,
  • dodržovat pravidla bezpečného nakládání s daty a informacemi a chránit tak naše zákazníky před nebezpečími spojenými s jejich ztrátou nebo únikem.
  • být společností s transparentní a dohledatelnou vlastnickou strukturou

Kvalita práce

Kvalitu naší práce chápeme jako přirozenou podmínku našeho úspěchu. Chceme, aby naši zákazníci věděli, že u našich produktů i služeb naleznou vždy jen tu nejvyšší možnou kvalitu. Toho chceme dosáhnout tím, že jejich požadavky na kvalitu nejen splníme, ale vysoko překročíme. Podobný přístup vyžadujeme i u našich dodavatelů a partnerů. Péče o kvalitu je trvalou a nedílnou součástí všech našich pracovních postupů. Pro její udržení i soustavné zlepšování využíváme moderní techniku a technologie. Také těžíme především z přístupu našich odborně zdatných zaměstnanců a jejich trvalé snahy o důmyslné, tvořivé a inovativní přístupy. Náš systém zajišťující kvalitu produkce neustále zlepšujeme. Nejen proto, abychom vždy a beze zbytku splnili příslušná certifikační kritéria, ale zejména proto, abychom si byli jisti, že i do budoucna bude naše společnost v této oblasti dosahovat těch nejlepších možných výsledků.

V oblasti kvality jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 (EN ISO 9001:2015).

Ochrana životního prostředí

Jsme přesvědčeni, že péče o životní prostředí musí být trvale nedílnou součástí všeho, o co se snažíme. Víme, že snaha o zachování přirozeného životního prostředí je zárukou trvale udržitelného rozvoje, a proto je životní prostředí a jeho ochrana naší nejvyšší prioritou. Dbáme o to, aby toto přesvědčení bylo vlastní všem našim zaměstnancům při všech prováděných činnostech. Jsme připraveni naše aktivity v této oblasti dále rozšiřovat. Zavazujeme se dodržovat všechny související předpisy a beze zbytku splňovat všechny další požadavky, které jsou pro trvalou ochranu životního prostředí důležité. Provádíme všechna předepsaná školení zaměstnanců. Vždy a za všech okolností se snažíme o našem přístupu k ochraně životního prostředí hovořit jako o jedné z hodnot naší společnosti. Naší trvalou snahou je pečovat o životní prostředí a zajišťovat jeho maximální ochranu nejen na našich pracovištích, ale i při práci u našich zákazníků. Stejný přístup vyžadujeme i od našich dodavatelů a partnerů.

V oblasti ochrany životního prostředí jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 14001:2016 (EN ISO 14001:2015).

Bezpečnost práce

Klíčovou motivací pro náš systém bezpečnosti práce je starost o zdraví našich zaměstnanců. Bezpečnost práce a péči o ní také chápeme jako nezbytný předpoklad dalšího rozvoje naší společnosti. V oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany pokládáme za rozhodující prevenci. Z tohoto úhlu pohledu pokládáme za samozřejmé dodržování všech souvisejících předpisů a provádění příslušných činností. Systém bezpečnost práce nechápeme pouze jako záležitost naší společnosti. Jeho nedílnou součástí v této oblasti je i spolupráce s našimi zákazníky, dodavateli a partnery.

V oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany  jsme držiteli certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 18001:2007).

Bezpečnost informací

Trvale zdokonalujeme postupy v oblasti managementu bezpečnosti informací (ISMS), které pokládáme za nedílnou součást dodávek spolehlivých a bezpečných produktů a služeb. V této oblasti se orientujeme jak na zajištění odpovídající dostupnosti a integrity dat, tak na zajištění jejich obsahu před případným odcizením, zničením, neoprávněnou modifikací nebo zneužitím. Opatření realizujeme komplexně, ve všech oblastech a na všech úrovních, počínaje fyzickým zabezpečením, odpovídajícím technickým, systémovým a programovým vybavením a konče organizací provozu. Požadavky na bezpečnost informací u zákazníků, kteří využívají naše produkty a služby, si vyžádaly schválení a důsledné dodržování metodiky bezpečného vývoje SW.

V oblasti managementu bezpečnosti informací jsme certifikováni dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013).

Transparentní a dohledatelná vlastnická struktura společnosti

Společnost má zaknihované akcie v Centrálním depozitáři cenných papírů. Tím jsou splněny požadavky na bezpečnou a transparetní evidenci akcií. Společnost tím mimo jiné splňuje podmínku pro účast na veřejných zakázkách.

 

V Praze dne 11.4.2018

Ing. Zdeněk Paukner
předseda představenstva
TECHSYS – HW a SW, a.s.
 
 
 
 
 
11.06.2018

Nově jsme využili protokol IEC 62056-21

Dokončili jsme Bilanční systém LDS u firmy ESAB VAMBERK. Na aplikaci jsme nově implementovali protokol IEC 62056-21.  
02.05.2018

Hannover Messe 2018

Vystavovali jsme na Hannover Messe.  
20.04.2018

Nový katalogový list Energetický dispečink dopravního podniku

Máme nový katalogový list pro Energetický dispečink dopravního podniku.  
09.04.2018

Recertifikace ISO

Obhájili jsme certifikáty ISO  
27.03.2018

Nový katalogový list Terminál měření energie

Máme nový katalogový list pro Terminál měření energie.