Politika společnosti

Naše cíle a hodnoty:

  • být trvale žádaným obchodním partnerem, dodavatelem spolehlivých a bezpečných produktů, řešení a služeb,
  • stát se vyhledávaným zaměstnavatelem pro vysoce kvalifikované pracovníky,
  • plnit požadavky a očekávání našich zákazníků a využít pro to jak moderní technologie, tak poslední poznatky z oboru,
  • podporovat týmový duch našich zaměstnanců i jejich osobní iniciativu, podporovat a rozvíjet jejich odbornou způsobilost a kvalifikaci,
  • zajistit vždy nejvyšší kvalitu všech našich dodávek i služeb a trvale udržitelný rozvoj společnosti respektující péči o životní prostředí a bezpečnost práce,
  • dodržovat pravidla bezpečného nakládání s daty a informacemi a chránit tak naše zákazníky před nebezpečími spojenými s jejich ztrátou nebo únikem.
  • být společností s transparentní a dohledatelnou vlastnickou strukturou

Kvalita práce

Kvalitu naší práce chápeme jako přirozenou podmínku našeho úspěchu. Chceme, aby naši zákazníci věděli, že u našich produktů i služeb naleznou vždy jen tu nejvyšší možnou kvalitu. Toho chceme dosáhnout tím, že jejich požadavky na kvalitu nejen splníme, ale vysoko překročíme. Podobný přístup vyžadujeme i u našich dodavatelů a partnerů. Péče o kvalitu je trvalou a nedílnou součástí všech našich pracovních postupů. Pro její udržení i soustavné zlepšování využíváme moderní techniku a technologie. Také těžíme především z přístupu našich odborně zdatných zaměstnanců a jejich trvalé snahy o důmyslné, tvořivé a inovativní přístupy. Náš systém zajišťující kvalitu produkce neustále zlepšujeme. Nejen proto, abychom vždy a beze zbytku splnili příslušná certifikační kritéria, ale zejména proto, abychom si byli jisti, že i do budoucna bude naše společnost v této oblasti dosahovat těch nejlepších možných výsledků.

V oblasti kvality jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 (EN ISO 9001:2015).

Ochrana životního prostředí

Jsme přesvědčeni, že péče o životní prostředí musí být trvale nedílnou součástí všeho, o co se snažíme. Víme, že snaha o zachování přirozeného životního prostředí je zárukou trvale udržitelného rozvoje, a proto je životní prostředí a jeho ochrana naší nejvyšší prioritou. Dbáme o to, aby toto přesvědčení bylo vlastní všem našim zaměstnancům při všech prováděných činnostech. Jsme připraveni naše aktivity v této oblasti dále rozšiřovat. Zavazujeme se dodržovat všechny související předpisy a beze zbytku splňovat všechny další požadavky, které jsou pro trvalou ochranu životního prostředí důležité. Provádíme všechna předepsaná školení zaměstnanců. Vždy a za všech okolností se snažíme o našem přístupu k ochraně životního prostředí hovořit jako o jedné z hodnot naší společnosti. Naší trvalou snahou je pečovat o životní prostředí a zajišťovat jeho maximální ochranu nejen na našich pracovištích, ale i při práci u našich zákazníků. Stejný přístup vyžadujeme i od našich dodavatelů a partnerů.

V oblasti ochrany životního prostředí jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 14001:2016 (EN ISO 14001:2015).

Bezpečnost práce

Klíčovou motivací pro náš systém bezpečnosti práce je starost o zdraví našich zaměstnanců. Bezpečnost práce a péči o ní také chápeme jako nezbytný předpoklad dalšího rozvoje naší společnosti. V oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany pokládáme za rozhodující prevenci. Z tohoto úhlu pohledu pokládáme za samozřejmé dodržování všech souvisejících předpisů a provádění příslušných činností. Systém bezpečnost práce nechápeme pouze jako záležitost naší společnosti. Jeho nedílnou součástí v této oblasti je i spolupráce s našimi zákazníky, dodavateli a partnery.

V oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany  jsme držiteli certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 18001:2007).

Bezpečnost informací

Trvale zdokonalujeme postupy v oblasti managementu bezpečnosti informací (ISMS), které pokládáme za nedílnou součást dodávek spolehlivých a bezpečných produktů a služeb. V této oblasti se orientujeme jak na zajištění odpovídající dostupnosti a integrity dat, tak na zajištění jejich obsahu před případným odcizením, zničením, neoprávněnou modifikací nebo zneužitím. Opatření realizujeme komplexně, ve všech oblastech a na všech úrovních, počínaje fyzickým zabezpečením, odpovídajícím technickým, systémovým a programovým vybavením a konče organizací provozu. Požadavky na bezpečnost informací u zákazníků, kteří využívají naše produkty a služby, si vyžádaly schválení a důsledné dodržování metodiky bezpečného vývoje SW.

V oblasti managementu bezpečnosti informací jsme certifikováni dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013).

Transparentní a dohledatelná vlastnická struktura společnosti

Společnost má zaknihované akcie v Centrálním depozitáři cenných papírů. Tím jsou splněny požadavky na bezpečnou a transparetní evidenci akcií. Společnost tím mimo jiné splňuje podmínku pro účast na veřejných zakázkách.

 

V Praze dne 11.4.2018

Ing. Zdeněk Paukner
předseda představenstva
TECHSYS – HW a SW, a.s.
 
 
 
 
 
08.08.2018

Nový katalogový list Monitoring datových center

Máme nový katalogový list pro Monitoring datových center.  
30.07.2018

Katalogové listy v ruštině

Máme nové katalogové listy v ruském jazyce.  
28.06.2018

Nová nabídka zaměstnání

Hledáme nové kolegy.  
11.06.2018

Nově jsme využili protokol IEC 62056-21

Dokončili jsme Bilanční systém LDS u firmy ESAB VAMBERK. Na aplikaci jsme nově implementovali protokol IEC 62056-21.  
02.05.2018

Hannover Messe 2018

Vystavovali jsme na Hannover Messe.