20.12.2012

Monitoring transformátorů

Seminář Poděbrady 2012

V závěru podzimu 2012 se v Poděbradech konal již tradiční dvoudenní seminář Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy, pořádaný společností EGÚ Praha Engineering, a.s. Druhý den semináře zazněl příspěvek Monitoring transformátorů, autorů Ing. Ivo Ullmana, Ph.D., který příspěvek na semináři prezentoval, Ing. Jiřího Velka, oba ze společnosti ČEPS, a.s., a Ing. Zdeňka Pauknera, z naší společnosti.

Instalace monitoringu na transformátoru 400/110kV umístěného na jedné z tranformoven společnosti ČEPS, a.s.
Text abstraktu příspěvku:

Monitorování zařízení primární technologie v elektroenergetice patří mezi ty funkce, které umožňují zvýšit spolehlivost a kvalitu dodávek elektrické energie, snížit provozní náklady a optimalizovat využití drahé technologie.

Příspěvek se ve své úvodní části zaměřuje na to, pro které typy transformátorů a ve kterých oblastech elektroenergetiky má smysl o monitoringu hovořit. Jsou vyjmenovány hlavní oblasti aplikace on-line monitoringu i základní rozdíly jeho variant z hlediska rozsahu funkcí. Dále se porovnávají rozdíly mezi tradiční off-line diagnostikou a systémem monitoringu transformátorů pro on-line diagnostiku.

Ve druhé části příspěvku je popsána obecná struktura a funkce systému on-line monitoringu transformátorů TECHSYS včetně modelů. Na aktuálních ukázkách sestav ČEPS, a.s. jsou dokumentovány výstupy funkcí ve vztahu k jednotlivým subsystémům transformátorů – vinutí, olejové náplně, přepínače odboček, průchodek a systému chlazení.

Třetí část příspěvku je věnována výsledkům ze zpracování dlouhodobě archivovaných dat v prostředí ČEPS, a.s. Jsou zde vyhodnoceny průběhy vybraných veličin monitorovaných transformátorů a následné posouzení závažných trendů naměřených veličin. 

Závěrečnou částí příspěvku je zamyšlení o možnostech nasazení systému z hlediska různých oblastí elektroenergetiky, průmyslu a dopravy. Tedy nejen u operátora přenosové soustavy, ale také například v oblasti transformace 110kV/vn v distribučních sítích, v napájecích uzlech velkých průmyslových podniků, dopravních společností (SŽDC), ve specifických technologických zařízeních (hutě) a v neposlední řadě i v oblasti výroby elektrické energie (blokové transformátory velkých výkonů).

11.06.2018

Nově jsme využili protokol IEC 62056-21

Dokončili jsme Bilanční systém LDS u firmy ESAB VAMBERK. Na aplikaci jsme nově implementovali protokol IEC 62056-21.  
02.05.2018

Hannover Messe 2018

Vystavovali jsme na Hannover Messe.  
20.04.2018

Nový katalogový list Energetický dispečink dopravního podniku

Máme nový katalogový list pro Energetický dispečink dopravního podniku.  
09.04.2018

Recertifikace ISO

Obhájili jsme certifikáty ISO  
27.03.2018

Nový katalogový list Terminál měření energie

Máme nový katalogový list pro Terminál měření energie.